Algemene Ledenvergadering 25 maart 2023 (alleen bijwonen ALV)

 0,00

Datum en tijd: zaterdag 25 maart 13.30 – 16.00 uur

U wordt verzocht zich minimaal een half uur voor de start van de vergadering bij binnenkomst te melden bij de ontvangst.

Kosten: voor leden WEEFNETWERK gratis

Inschrijven vóór: 23 maart 2023.

Artikelnummer: 23-01 WNW ALV Categorie:

Beschrijving

Op 25 maart 2023 vindt van 13.30 – 16.00 uur de Algemene Leden Vergadering. De bijeenkomst zal plaatsvinden in vergader- en congrescentrum de Schakel, Oranjelaan 10, 3862 CX Nijkerk.
In deze vergadering wordt tevens het beleidsplan voor de komende vier jaar gepresenteerd. Een driekoppige werkgroep heeft daar veel werk voor verzet. Ze hebben de vereniging doorgelicht, gekeken naar ontwikkelingen en verschuivingen binnen verenigingen in het algemeen en naar vernieuwingen in de wereld van het weven. Vanuit alle bevindingen hebben zij suggesties en adviezen opgesteld om WEEFNETWERK toekomstbestendig te maken.

Agenda
1. Opening, welkom met een korte inleiding
2. Uitleg over de stemprocedure
3. Notulen AV 2 april 2022
4. Jaarverslag 2022
5. Financiën
– Financieel jaarverslag 2022
– Verslag van de kascommissie
– Décharge bestuur (besluit over financieel verslag)
– Benoeming nieuwe kascommissie
– Voorstel voor bestemming positief saldo (besluit onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting)
– Concept begroting en doorkijk naar 2024 (besluit)
– Vaststelling contributie per 2024 en minimum donateursbijdrage 2024 (besluit)
6. Beleidsplan 2023-2028 en Werkplan 2023
7. Verkiezing bestuursleden:
– Kandidaat voorzitter: Hanneke Heydenrijk
– Kandidaat bestuurslid Promotie: Elske Post
– Aftredend en herkiesbaar bestuurslid Communicatie: Jacqueline Looijen
– Kandidaat bestuurslid Educatie voor één jaar: Annigje Rietveld
8. Voorstel Statutenwijziging als gevolg van de WBTR
9. Herziening Huishoudelijk reglement (besluit)
– Concepttekst Artikel 39
10. Beantwoorden van schriftelijk gestelde vragen
11. Bedanken terugtredende vrijwilligers
12. Rondvraag en sluiting

Het verslag van de AV van 2 april 2022, de financiële stukken en de jaarverslagen en werkplannen van bestuur, commissies, redactie e.d. zijn ook middels een e-mail met bijlage naar de leden gestuurd. Leden van wie het e-mail adres niet bekend is ontvangen de uitnodiging met agenda en aanmeldformulier voor de vergadering per post. Zij kunnen de overige stukken opvragen bij de secretaris via secretaris@weefnetwerk.nl of per post bij: Secretariaat Weefnetwerk, p/a Cicerolaan 14 3584 AK Utrecht

Conform artikel 19 van het Huishoudelijk Reglement moeten reacties op de toegestuurde stukken minimaal twee weken voor de vergaderdatum, dus uiterlijk 11 maart, bij de secretaris ingediend zijn. Het bestuur zal deze reacties zo snel mogelijk en voor de aanvang van de vergadering delen met de leden.

We verheugen ons erop je te kunnen ontmoeten,

Het bestuur