Algemene Ledenvergadering 25 maart 2023 (dagprogramma incl. ALV)

 20,00

Datum en tijd: zaterdag 25 maart 10.00 – 16.00 uur

Kosten: voor leden WEEFNETWERK € 20,–
(volgen van twee lezingen, surplusmarkt, een lunch, onbeperkt koffie/thee en uiteraard het bijwonen van de ALV).

Inschrijven vóór: 23 maart 2023.

Hieronder is het volledige programma te vinden.

Artikelnummer: 23-02 WNW PROGR Categorie:

Beschrijving

Hierbij nodigen we je uit voor de Algemene Vergadering, tevens Ledencontactdag, op 25 maart 2023.
De bijeenkomst zal plaatsvinden in vergader- en congrescentrum de Schakel, Oranjelaan 10, 3862 CX Nijkerk.

Programma:
10.00 – 10.30 uur  zaal open
10.30 – 11.15 uur    lezing Eva Klee

Garens maken de stof
Lezing over de rol van het garen en de specifieke eigenschappen die ieder garen met zich meebrengt. Aan de hand van verschillende projecten deelt Eva haar ervaring en kennis over het weven met linnen en wol, waarbij de focus ligt op de rol en de bijzondere eigenschappen van deze garens.

  • project ‘met de garens van Kitty van der Mijll Dekker’
  • weven met linnen
  • project ‘de vele gedaanten van een geweven stof – (experimenteel) veredelde wolstoffen

Eva Klee is handweefster en eigenaar van Handweverij KLEE in Amsterdam.

11.15 – 11.45 uur     pauze
11.45 – 12.30 uur    lezing Mirjam Deckers

Gunta Stölzl: een weefsel van heden en verleden
Gunta Stölzl (1897-1983) is vooral bekend als leider van de Bauhausweverij, maar had ook een indrukwekkende carrière als wever in Zürich. Kunsthistorica Mirjam Deckers werkt sinds 2018 voor de nalatenschap van Stölzl en schrijft momenteel haar dissertatie aan de Rijksuniversiteit Groningen. In deze lezing vertelt Mirjam over haar werk voor deze bijzondere vrouw, die – ondanks de groeiende aandacht voor de Bauhausvrouwen – nog altijd in de marges blijft.

Tevens wordt er een surplusmarkt georganiseerd.

13.30 – 16.00 uur  Algemene leden Vergadering

In deze vergadering wordt het beleidsplan voor de komende vier jaar gepresenteerd. Een driekoppige werkgroep heeft daar veel werk voor verzet. Ze hebben de vereniging doorgelicht, gekeken naar ontwikkelingen en verschuivingen binnen verenigingen in het algemeen en naar vernieuwingen in de wereld van het weven. Vanuit alle bevindingen hebben zij suggesties en adviezen opgesteld om WEEFNETWERK toekomstbestendig te maken.

Agenda
1. Opening, welkom met een korte inleiding
2. Uitleg over de stemprocedure
3. Notulen AV 2 april 2022
4. Jaarverslag 2022
5. Financiën
– Financieel jaarverslag 2022
– Verslag van de kascommissie
– Décharge bestuur (besluit over financieel verslag)
– Benoeming nieuwe kascommissie
– Voorstel voor bestemming positief saldo (besluit onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting)
– Concept begroting en doorkijk naar 2024 (besluit)
– Vaststelling contributie per 2024 en minimum donateursbijdrage 2024 (besluit)
6. Beleidsplan 2023-2028 en Werkplan 2023
7. Verkiezing bestuursleden:
– Kandidaat voorzitter: Hanneke Heydenrijk
– Kandidaat bestuurslid Promotie: Elske Post
– Aftredend en herkiesbaar bestuurslid Communicatie: Jacqueline Looijen
– Kandidaat bestuurslid Educatie voor één jaar: Annigje Rietveld
8. Voorstel Statutenwijziging als gevolg van de WBTR
9. Herziening Huishoudelijk reglement (besluit)
– Concepttekst Artikel 39
10. Beantwoorden van schriftelijk gestelde vragen
11. Bedanken terugtredende vrijwilligers
12. Rondvraag en sluiting

Het verslag van de AV van 2 april 2022, de financiële stukken en de jaarverslagen en werkplannen van bestuur, commissies, redactie e.d. zijn ook als per e-mail  aan de leden gezonden. Leden van wie het e-mail adres niet bekend is ontvangen de uitnodiging met agenda en aanmeldformulier voor de vergadering per post. Zij kunnen de overige stukken opvragen bij de secretaris via secretaris@weefnetwerk.nl of per post bij: Secretariaat Weefnetwerk, p/a Cicerolaan 14 3584 AK Utrecht.

Conform artikel 19 van het Huishoudelijk Reglement moeten reacties op de toegestuurde stukken minimaal twee weken voor de vergaderdatum, dus uiterlijk 11 maart, bij de secretaris ingediend zijn. Het bestuur zal deze reacties zo snel mogelijk en voor de aanvang van de vergadering delen met de leden.

We verheugen ons erop je te kunnen ontmoeten,

Het bestuur